Årsmöte Valberedningens förslag


Valberedningens förslag till styrelse fr.o.m. 2019-03-24:

Styrelsen skall enligt stadgan bestå av ordförande plus åtta ledamöter. Ordförande väljs för ett år i taget, ledamöterna för två år, med växelvis tillträde/avgång.

Till ordförande för en tid av ett år föreslås Bertil Nilsson, omval.
Till ledamöter för en tid av två år föreslås Per-Arne Nilsson, omval
Nezija Rahman, omval
Mikael Stigendahl, omval
Christine Fernström, nyval
Till ledamot för en tid av ett år, fyllnadsval, föreslås Slavoljub Nastic, nyval
Ledamöterna Eva Skårner
Catarina Rolfsdotter
Maria Lundgren
har alla ett år kvar på sin mandattid i styrelsen.

Till förtroendevald revisor föreslås Fredrik Stigendahl
Auktoriserad revisor/revisionsfirma Utses/upphandlas av styrelsen

Valberedningen föreslår också att varje styrelseledamot utöver sitt ledamotsuppdrag i styrelsen, även åtar sig ett specifikt ansvarsområde, som genomförs i enlighet med målsättningar som styrelsen sätter upp, som stöd till och i samarbete med ansvarig tjänsteperson på Gnistan. Ansvarsområden bör följas upp löpande, vid vare styrelsemöte. Dessa ansvarsområdena föreslås vara (men är upp till den tillträdande styrelsen att besluta): 1. Arbetsmiljöansvar 2. Brandskydd – lokalansvar 3. Kommunikation 4. Vision/framtid/utveckling 5. Ansökningar – ekonomiska förutsättningar 6. Personalfrågor – regelverk 7. Annat?
Malmö 2019-03-10
För Gnistans valberedning

Margareta Claren, sammankallande Inger Lyhagen Peter Lindhqvist