Valberedningens förslag till ny styrelse

Valberedningens förslag till styrelse för Föreningen Gnistan 2018 :

Antal ledamöter: ordförande plus 8 ledamöter, inga ersättare.

Ordförande för en tid av ett år: Bertil Nilsson, omval

Ledamöter för en tid av två år:

Catarina Rolfsdotter, omval. Eva Skårner, omval. Leon Nawrot, omval. Helen Strömbäck, omval.

Ledamöter för en tid av ett år:

Per-Arne Nilsson, omval. Jürgen Lindemann, omval. Nezija Rahman, omval. Mikael Stigendal, omval.

Auktoriserad Revisor : Svedala Redovisningstjänst

Valberedningens förslag kommer att kompletteras med förslag på föreningsrevisor

Ovanstående förslag presenteras på uppdrag av valberedningen som består av

Peter Lindhqvist, valberedningens ordförande, Margareta Clarén och Inger Lyhagen, ledamöter i valberedningen

Årsmöte

FÖRENINGEN GNISTAN

ÅRSMÖTE

Söndagen 11/3 kl 1300

Plats: Mötesplats Gnistan   Adress: Lantmannagatan 64

Dagordning

Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Val av protokolljusterare och rösträknare.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Fastställande av dagordning.

 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

 Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Fastställande av medlemsavgifter.

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

Val av

föreningens ordförande för en tid av 1 år.

 halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år och därefter för en tid av två år.

 halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

 Val av förtroendevald revisor och en auktoriserad revisor/revisionsfirma

 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.

Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande   betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet och skall fattas med 2/3 majoritet.
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

Denna kallelse med dagordning mailas till de medlemmar som lämnat sin emailadress, anslås på Mötesplats Gnistan och publiceras på föreningens hemsida.

Valberedningens förslag till ny styrelse kommer att skickas till de röstberättigade medlemmarna via email och anslås på Mötesplats Gnistan senast 2 veckor innan årsmötet ( Söndagen 25/2) Förslaget kommer också att publiceras på föreningens hemsida. www.gnistanmalmo.se

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.(Söndagen 4/3)  Handlingarna finns då tillgängliga på Mötesplats Gnistan.

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsstämman har medlem som betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och som under mötesåret fyller lägst 18 år. Rösträtt är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Vi är tacksamma om de som kommer till årsmötet meddelar det till verksamhetsledare Safija Imsirovic  personligen,via mobil 0733-341537 eller till email safija@gnistanmalmo.se . 

Det går också bra att anmäla sig till min email eller  mobil enligt nedan. Det blir då lättare att planera fikat till mötet

och se till att tillräckligt många handlingar finns tillgängliga på stämman. 

 

VÄLKOMNA

På uppdrag av styrelsen

 

Bertil Nilsson

Ordförande

Föreningen Gnistan    Email: bertil@gnistanmalmo.se   Mobil: 070-6532039